Đặt lớp dùng thử

Hạng miễn phí

Chúng tôi cung cấp một lớp học giới thiệu miễn phí 30 phút tại thời điểm thuận tiện của bạn để bạn có thể thử nghiệm Evolve trải nghiệm trước khi bạn cam kết. Các lớp học có sẵn cho mọi lứa tuổi, trình độ kỹ năng và giới tính. Mọi người đều được chào đón!

Để nói chuyện với Giám Đốc Thành Viên, vui lòng gọi:

  • 6536 4525 (Phát triển FES)
  • 6536 4556 (Phát triển Orchard)
  • 6288 2293 (Phát triển KINEX)
  • 6226 2150 (Phát triển Clarke Quay Central)

Để đặt lớp Giới thiệu miễn phí, vui lòng điền vào mẫu dưới đây.

Vui lòng điền vào tất cả các trường bắt buộc